Květen 2009

Bible má být správně vykládána

31. května 2009 v 20:45 | Tobiáš Balanda
Je to tak, že Bible - Boží Slovo má být správně vykládáno. Jestliže by někdo tvrdil, že Bůh ve Svém Slově už to řekl jasně a k tomu už my lidé nemáme co říct, pak by jen dal najevo, že se tomu nedá rozumět. Anebo kdyby tvrdil, že to může být tak anebo také jinak anebo ještě kdovíjak, pak rovněž dává najevo, že Slovu Božímu nemůže nikdo porozumět a tedy se Bůh nevyjadřuje jasně.
Bůh se zcela jistě vyjadřuje ve Svém Slově jasně. Ovšem pochopit Boží Slovo může jen ten, kdo Božímu Slovu věří a má k Němu úctu. Jak jsem už napsal ve svém minulém článku: Nejdřív je třeba věřit, abychom mohli rozumět, nikoli opačně.
A také je naprosto jasná pravda, že si Bůh přeje, aby věřící lidé druhým věřícím Boží Slovo vysvětlovali a to také jasně. Bůh si přeje, aby se věřící lidé spolu sdíleli.
A ještě bych dodal, že se každý člověk může mýlit, proto je nutné se neustále Božím Slovem kontrolovat.

Bible - Boží Slovo

27. května 2009 v 16:34 | Tobiáš Balanda
Jsem věřící křesťan. To znamená, že věřím v Krista, v Ježíše Krista Božího Syna, který i místo mě zemřel a vstal z mrtvých a vystoupil zpět na nebesa do slávy a tak každému, kdo v Něho uvěří, vydobyl záchranu a život věčný ve věčné blaženosti v nebi. Za to Bohu Otci a Synu patří chvála, sláva i čest na věky věků.

To, že jsem věřící, také znamená, že věřím, že celá Bible je Boží Slovo. Že všech sedmdesát (70) knih Bible je Boží Slovo. Což jsou tyto knihy:

STARÁ SMLOUVA

1. Mojžíšova (Gesnesis)
2. Mojžíšova (Exodus)
3. Mojžíšova (Leviticus)
4. Mojžíšova (Numeri)
5. Mojžíšova (Deuteronomium)
Jozue
Soudců
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon (Letopisů
2. Paralipomenon (Letopisů)
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
1. Žalmů (tj. Žalm 1. - 41.)
2. Žalmů (tj. Žalm 42. - 72.)
3. Žalmů (tj. Žalm 73. - 89.)
4. Žalmů (tj. Žalm 90. - 106.)
5. Žalmů (tj. Žalm 107. - 150.)
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Proroctví Izajáše proroka
Proroctví Jeremiáše proroka
Pláč Jeremiášův
Proroctví Ezechiele proroka
Proroctví Daniele proroka
Proroctví Ozeáše proroka
Proroctví Joele proroka
Proroctví Amose proroka
Proroctví Abdiáše proroka
Proroctví Jonáše proroka
Proroctví Micheáše proroka
Proroctví Nahuma proroka
Proroctví Abakuka proroka
Proroctví Sofoniáše proroka
Proroctví Agea proroka
Proroctví Zachariáše proroka
Proroctví Malachiáše proroka

NOVÁ SMLOUVA

Matoušovo evangelium
Markovo evangelium
Lukášovo evangelium
Janovo evangelium
Skutky apoštolů
Pavlův list Římanům
Pavlův list 1. Korintským
Pavlův list 2. Korintským
Pavlův list Galatským
Pavlův list Efezským
Pavlův list Filipským
Pavlův list Koloským
Pavlův list 1. Tesalonickým
Pavlův list 2. Tesalonickým
Pavlův list 1. Timoteovi
Pavlův list 2. Timoteovi
Pavlův list Titovi
Pavlův list Filemonovi
List Židům
List Jakubův
List 1. Petrův
List 2. Petrův
List 1. Janův
List 2. Janův
List 3. Janův
List Judův
Zjevení

Tak tyto knihy jsou Boží Slovo, což znamená, že jsou absolutně pravdivé. Věřím tomu a mám i jistotu, že to tak je na základě víry.

Dále bych se chtěl vyjádřit k tomu, že hodně lidí tvrdí, že Bible není Boží Slovo anebo že to je jen částečně Boží Slovo, protože tam je spoustu rozporů. V Bibli je spostu zdánlivých rozporů, ve skutečnosti však ani jeden. Tak to opravdu je. Vždyť přece Bůh je někdo daleko mocnější než my a proto my Ho často nemůžeme pochopit. Vyžaduje však od nás, abychom Mu věřili, a On potom (bude-li však chtít) nám dá porozumět. To, že se lidem často zdá, že jsou v Bibli rozpory je způsobeno jen tím, že Bibli nerozumí. A nerozumí jí proto, že jí nevěří. Nejdřív je třeba věřit, abychom rozuměli, nikoli opačně. Našim vlastním lidským rozumem Boha nikdy nepochopíme. Vždyť náš lidský rozum je tak ubohý naproti tomu, jak velké a vznešené jsou Boží záměry.
Vždyť je také napsáno: "Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej" (Přísloví 3,5 ekumenický překlad (Hospodin je Bůh)).

A ještě bych uvedl příklad jednoho zdánlivého rozporu v Bibli:
Bůh prvním dvěma lidem (Adamovi a Evě) přikázal toto: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z Něho pojedl, propadneš smrti."
Mnozí tvrdí, že buďto Bůh neřekl pravdu a lhal anebo snad tato část není to skutečné Boží Slovo. A to tvrdí proto, že Adam s Evou nezemřeli v ten den, ale až po mnoha letech. Ale jistě, že Bůh řekl pravdu a řekl ji tak, jak je to psáno a jak jsem to citoval. Adam s Evou skutečně propadli smrti hned, když z toho stromu poznání dobrého a zlého pojedli. Propadli duchovní smrti. Stali se hříšnými a tedy mrtvými pro Boha, to znamená oddělenými odloučenými od Boha. Smrt totiž v tom pravém biblickém významu je odloučení od Boha. A po mnoha letech zemřeli tělesně, což byl a je pouze důsledek duchovní smrti. Je také napsáno: "A (vzkřísil) i vás mrtvé v proviněních a hříších" (Pavlův list Efezským 2,1). Ano, Bůh vzkřísil ty, kteří uvěřili v smrt a vzkříšení Ježíše Krista. To znamená, že jim daroval život, život, který je věčný. Život v Boží přítomnosti. Ale to nešlo jinak než tak, že za nás podstoupil oddělení od Boha Jeho Syn Ježíš Kristus, když vzal všechny naše hříchy na sebe. Proto my věřící jsme zemřeli s Ním hříchu a spolu s Ním jsme také povstali k novému životu, životu s Bohem.