Ukřižování, zmrtvýchvstání a nenabevstoupení Pána Ježíše Krista

26. března 2010 v 9:03 | Tobiáš Balanda
Cituji z Bible Božího Slova z Matoušova evangelia poslední 3 kapitoly, kapitoly 26-28 z překladu Nové Bible kralické z roku 2001:

"A stalo se, když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny bude veliká noc a Syn člověka bude zrazen, aby byl ukřižován." Tehdy se na dvoře nejvyššího kněze jménem Kaifáš sešli vrchní kněží, zákoníci a starší lidu a radili se spolu, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili (ho). Říkali ale: "Ne ve svátek, aby mezi lidem nenastalo pozdvižení." Když pak byl Ježíš v Betanii, v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti a vylila ji na jeho hlavu, když byl za stolem. Když to však uviděli jeho učedníci, rozhořčili se a říkali: "K čemu (je) tato ztráta? Vždyť se to mohlo draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš (to) však poznal a řekl jim: "Proč tu ženu trápíte? Vždyť pro mě udělala dobrý skutek. Chudé přece máte u sebe vždycky, ale mne vždycky mít nebudete. Když totiž tato (žena) vylila tu mast na mé tělo, udělala (to) pro můj pohřeb. Amen, říkám vám, (že) kdekoli se na celém světě bude kázat toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku." Tehdy jeden ze dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, šel k vrchním kněžím a řekl jim: "Co jste mi ochotni dát, když vám ho zradím?" A oni odpočítali jemu třicet stříbrných. Od té chvíle tedy hledal příležitost, aby ho zradil. Prvního dne (svátku) nekvašených chlebů pak k Ježíši přistoupili učedníci a řekli mu: "Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu Beránka?" A on jim řekl: "Jděte k jednomu člověku ve městě a řekněte mu: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka." Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Když pak nastal večer, byl za stolem s dvanácti. A když jedli, řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí." Oni tedy v nesmírném zármutku začali jeden po druhém říkat: "Smad (to) nejsem já, Pane?" Ale on jim odpověděl: "Zradí mě ten, kdo se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se (vůbec) nenarodil." Nato řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Snad to nejsem já, Rabbi?" A on mu odpověděl: "Tys (to) řekl." A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal (ho) učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim (ho) se slovy: "Pijte z něho všichni, neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. A říkám vám, že od této chvíle už nebudu pít z tohoto plodu vinného kmene až do toho dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: "Budu bít pastýře a ovce stáda se rozprchnou." Ale když vstanu (z mrtvých), předejdu vás do Galileje." Petr mu však odpověděl: "I kdyby od tebe všichni odpadli, já neodpadnu nikdy!" Ježíš mu řekl: "Amen, říkám ti, že (ještě) dnes v noci, dříve než se ozve kohout, mě třikrát zapřeš." (Ale) Petr mu řekl: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu!" Podobně mluvili i všichni (ostatní) učedníci. Tehdy Ježíš přišel s učedníky na místo zvané Getsemane a řekl jim: "Posaďte se tu, zatímco se odejdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a (tu) se začal rmoutit a mít velikou úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte tu a bděte se mnou." Pak poodešel kousek dál, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li (to) možné, ať mě ten kalich mine! Avšak ne jak chci já, ale jak ty (chceš)." Potom odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, jestliže mne tento kalich nemůže minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvá vůle." A když přišel, znovu je nalezl, jak spí, protože jim ztěžkly oči. Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejná slova. Potom přišel ke svým učedníkům a řekl jim: "(Vy) ještě spíte a odpočíváte? Pohleďte, přiblížila se ta hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Hle, můj zrádce už je blízko." A když ještě mluvil, náhle přišel Jidáš, jeden ze dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, (poslaný) od vrchních kněží a starších z lidu. Ten, který ho zrazoval, si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned tedy přistoupil k Ježíši a řekl: "Buď zráv, Rabbi," a políbil ho. Ježíš mu však řekl: "Příteli, proč jsi přišel?" Vtom přistoupili, vztáhli na Ježíše ruce a chopili se ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, však náhle mávl rukou, vytasil svůj meč, zasáhl služebníka nejvyššího kněze a usekl mu ucho. Tehdy mu Ježíš řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo, protože všichni, kteří berou meč, mečem zahynou. Myslíš si snad, že nemohu požádat svého Otce? (On) by mi hned dal více než dvanáct legií andělů. Jak by se pak ale naplnila Písma (svědčící), že to musí takhle být?" V tu chvíli řekl Ježíš zástupům: Vypravili jste se jako na zločince, s meči a holemi, abyste mě zatkli? Každý den jsem s vámi sedával v chrámu a vyučoval, a nezatkli jste mě. Ale toto všechno se stalo, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho tedy odvedli k nejvyššímu knězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval až na dvůr nejvyššího kněze. Potom vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží a starší s celou veleradou pak proti Ježíši hledali falešné svědectví, aby ho mohli vydat na smrt, ale (žádné) nenašli. I když předstupovali mnozí falešní svědkové, nenašli nic. Nakonec ale předstoupili dva falešní svědkové a řekli: Tento (muž) řekl? Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit." Nato nejvyšší kněz povstal a řekl mu: "Nic neodpovídáš? Co proti tobě svědčí tito (muži)?" Ale Ježíš mlčel. Nejvyšší kněz mu tedy řekl: Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Kristus, ten Boží Syn!" Ježíš mu odpověděl: "Tys (to) řekl. Ale říkám vám, od této chvíle uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy nejvyšší kněz roztrhl svá roucha se slovy: Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Hle, právě jste slyšeli jeho rouhání! Co si (o tom) myslíte?" A oni odpověděli: "Je hoden smrti." Potom mu plivali do obličeje a bili ho pěstmi a jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Kriste, kdo tě udeřil?" Petr ale seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." Ale on (to) přede všemi zapřel. Řekl: "Nevím, o čem mluvíš!" A vyšel k bráně. Uviděla ho však jiná a řekla těm, kdo tam byli: "Tenhle byl také (s tím) Ježíšem z Nazaretu." A on (ho) znovu zapřel s přísahou: "Toho člověka neznám!" Po malé chvíli přistoupili kolemstojící a řekli Petrovi: "Jistěže jsi také (jeden) z nich. I tvé nářečí tě prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A v tom zakokrhal kohout a Petr si vzpoměl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než se ozve kohout, třkrát mě zapřeš." A vyšel ven a hořce se rozplakal. Když pak přišlo ráno, usnesli se všichni vrchní kněží a starší lidu proti Ježíši, že ho vydají na smrt. Svázali ho tedy, odvedli ho k vladaři, Pontskému Pilátovi, a vydali mu ho. A když Jidáš, jeho zrádce, uviděl, že (Ježíš) byl odsouzen, litoval (toho) a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. Řekl (jim): "Zhřešil jsem! Zradil jsem nevinnou krev!" Oni však odpověděli: "Co je nám do toho? Hleď si (toho) sám!" Zahodil tedy ty stříbrné v chrámu a šel pryč. A když odešel, oběsil se. Vrchní kněží pak vzali ty stříbrné a řekli: "Nelze je dát do pokladny, protože je (to) mzda za krev." A když se poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců. Proto se to pole až dodnes nazývá pole krve. Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše: "Vzali třicet střbrných, cenu za toho ceněného, kterého (takto) ocenili synové Izraele," a dali je za hrnčířovo pole, "jak mi uložil Pán." Ježíš pak stanul před vladřem. Vladař se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale Ježíš mu odpověděl: "Ty (to) říkáš." A když ho vrchní kněží a starší obviňovali, nic neodpovídal. Pilát mu tedy řekl: "Neslyšíš, jaké věci to proti tobě svdčí?" (On) mu ale neodpověděl ani na jediné slovo, takže se vladař velmi divil. Vladař pak měl ve zvyku propouštět lidu ve svátek jednoho vězně, kterého chtěli. A tehdy měli významného vězně jménem Barabáš. Když se tedy (lidé) sešli, Pilát jim řekl: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus?" Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. A když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena vzkaz: "Neměj nic s tímto spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla." Vrchní kněží a starší ale navedli zástupy, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše, aby dali zahubit. Vladař se jich tedy zeptal: "Kterého z těch dvou chcete, aych vám propustil?" A oni řekli: "Barabáše!" Pilát jim řekl: "Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus?" A všichni řekli: "Ať je ukřižován!" Vladař však řekl: A co zlého udělal?" Ale oni křičeli (ještě) víc: "Ať je ukřižován!" A když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale (že) je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce se slovy: "Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. Hleďte si (toho) sami." A všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!" A tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše (nechal) zbičovat a vydal (ho) k ukřižování. Tehdy vzali vladařovi vojáci Ježíše do paláce a shromáždili k němu celou posádku. Svékli ho a oblékli mu rudý plášť, a když upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Říkali: "Buď zráv, židovský králi!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu (dost) naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli, aby byl ukřižován. A když vyšli, našli člověka z Kyrény, jménem Šimon. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž. A tak přišli na místo zvané Golgota, což znamená Místo lebky. Dali mu napít octa smíšeného se žlučí. A když (jej) okusil, nechtěl pít. A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty házením losu, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los." Pak seděli a hlídali ho tam. A nad jeho hlavu dali nápis jeho viny: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Tehdy byli spolu s ním ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami a říkali: "Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, sestup z kříže!" Tak podobně se posmívali i vrchní kněží se zákoníky a staršími a říkali: "Jiné spasil, (ale) sám sebe spasit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sestoupí z kříže a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: "Jsem Boží Syn"!" A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. Od šesté hodiny pak nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. Kolem deváté hodiny pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten (člověk) volá Eliáše!" Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, a když ji naplnil octem, dal ji na větev a dával mu napít. Ale ostatní říkali: "Nech (ho), uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho zachránil!" Ježíš pak opět hlasitě vykřikl  vypustil ducha. A hle, chrámová opona se roztrhla na dva (kusy) odshora až dolů a země se otřásla a skály popraskaly. Otevřely se hroby a vstala mnohá těla zesnulých svatých, kteří po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha (lidem). Když pak setník a ti, kdo s ním hlídali Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se dělo, velmi se vyděsili a říkali: "To byl opravdu Boží Syn!" Bylo tam také mnoho žen přihlížejících zpovzdálí, které doprovázely Ježíše z Galileje a sloužili mu. Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedových synů. A když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který byl také Ježíšův učedník. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát nařídil, aby tělo bylo vydáno. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého plátna a pochoval ho do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Potom přivalil ke dveřím hrobu velký kámen a odešel. A byla tam Marie Magdaléna a druhá Marie, sedící naproti hrobu. Nazítří, po (dni) připravování, se pak vrchní kněží a farizeové sešli k Pilátovi a řekli (mu): "Pane, vypomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: "Po třech dnech vstanu." Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad v noci nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: "Byl vzkříšen z mrtvých!" Tak bude poslední blud horší než ten první!" Pilát jim řekl: "Máte stráž, jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, a když zapečetili kámen, osadili hrob stránými. Když pak končila sobota a svítalo na první (den) týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm. Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. A strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl pak odpověděl ženám: "Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán. Jděte rychle a řekněte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. Hleďte, řekl jsem vám (to)." A (tak) rychle odešly od hrobu s bázní a s velikou radostí a běžely, aby (to) oznámili jeho učedníkům. A když to šli oznámit jeho učedníkům, vtom se s nimi setkal Ježíš a pozdravil je. Přistoupily tedy, objaly jeho nohy a poklonili se mu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Nebojte se, jděte a oznamte mým bratrům, ať jdou do Galileje, a tam mě spatří." A když ty (ženy) odcházely, hle, někteří ze stráže šli do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. A když se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům mnoho peněz a řekli: "Mluvte (takhle): "V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali." A kdyby o tom uslyšel vladař, my ho přesvědčíme a zbavíme vás starostí." Oni tedy vzali peníze a dělali, jak byli naučeni. A tato řeč je mezi Židy rozhlášena až do dnešního dne. Jedenáct učedníků pak šlo do Galileje, na tu horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškrá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama