Ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Pána Ježíše Krista podle evangelia svatého Marka

2. dubna 2010 v 23:39 | Tobiáš Balanda
Cituji z Božího Slova z evangelia svatého Marka (kapiltoly 14 až 16) o ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Pána Ježíše Krista opět z překladu Nové Bible kralické z roku 2001:

"Za dva dny byla veliká noc a (svátek) nekvašených chlebů a vrchní kněží se zákoníky hledali (způsob), jak by se ho lstí zmocnili a zabili (ho). Říkali ale: "Ne ve svátek, aby snad nebylo pozdvižení lidu." Když pak byl v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila vylila na jeho hlavu, hněvali se někteří mezi sebou a říkali: "K čemu je ztráta této masti? Vždyť se to mohlo prodat za více než tři sta denárů a dát chudým!" A hubovali ji. Ale Ježíš řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě dobrý skutek. Chudé přece máte u sebe vždycky, a kdykoli chcete, můžete pro ně konat dobro, ale mne vždycky mít nebudete. Tato (žena) udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, (že) kdekoli se na celém světě bude kázat toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku." Tehdy jeden ze dvanácti, Jidáš Iškariotský, odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by ho zradil. Prvního dne (svátku) nekvašených chlebů, když býval obětován velikonoční beránek, mu jeho učedníci řekli: "Kam chceš, abychom šli a připravili ti k jídlu beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města a potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním. A (tam), kam vejde, řekněte hospodáři: "Mistr říká: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?" On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a připravenou. Tam nám připravte (večeři)."Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli (všechno) tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Když pak nastal večer, přišel (Ježíš) se dvanácti. A když byli za stolem a jedli, Ježíš řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí." Začali se tedy rmoutit a jeden po druhém říkali: "Snad ne já?" A jiný: "Snad ne já?" Ale on jim odpověděl: "(Je to) jeden ze dvanácti, ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se (vůbec) nenarodil." A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal jim (ho) se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim (ho). A pili z něho všichni. Tehdy jim řekl: "Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už nebudu pít z plodu vinného kmene až do toho dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou." Ale až vstanu (z mrtvých), předejdu vás do Galileje." Petr mu řekl: I kdyby všichni odpadli, já nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že (ještě) dnes v noci, dříve než se dvakrát ozve kohout, mě třikrát zapřeš." Ale on tvrdil mnohem více: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu!" A podobně mluvili i všichni (ostatní). Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a (tu) se začal děsit a mít velikou úzkost. Řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte tu a bděte." Pak poodešel kousek dál, padl na zem a modlil se, aby, je-li (to) možné, od něj ta hodina odešla. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mne tento kalich! Avšak ne, co já chci, ale co (chceš) ty." Potom přišel a nalezl je, jak spí. Řekl tedy Petrovi: "Šimone, (ty) spíš? Nemohl jsi bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice připraven, ale tělo (je) slabé." Potom opět odešel a modlil se týmiž slovy. A když se vrátil, znovu je nalezl, jak spí, protože jim ztěžkly oči. Nevěděli tedy, co by mu odpověděli. A když přišel potřetí, řekl jim: "(Vy) ještě spíte a odpočíváte? Dost (už)! Pohleďte, přišla ta hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Hle, můj zrádce už je blízko." A když ještě mluvil, náhle přišel Jidáš, jeden ze dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, (poslaný) od vrchních kněží, zíkoníků a starších. A jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení. Řekl: "Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho a veďte (ho) opatrně." A když přišel, ihned přistoupil k němu a řekl: "Rabbi, Rabbi, a políbil ho. Tehdy na něj vztáhli ruce a chopili se ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem (něj), však vytasil meč, zasáhl otroka nejvyššího kněze a usekl mu ucho. Ježíš jim tedy řekl: "Vypravili jste se jako na zločince, s meči a holemi, abyste mě zatkli? Každý den jsem byl s vámi, vyučoval jsem v chrámu a nezatkli jste mě. Ale ať se naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli. Ale jeden mladík šel za ním oblečen do lněného plátna na nahém (těle). (A) když ho mládenci chytili, nechal tam to plátno a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k nejvyššímu knězi, u něhož se sešli všichni vrchní kněží i starší a zákoníci. Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř, na dvůr nejvyššího kněze, a (tam) si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží pak s celou veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho vydali na smrt, ale (žádné) nenalézali. Mnozí totiž proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Potom někteří povstali a křivě proti němu svědčili: "My jsme ho slyšeli, jak řekl: "Já zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama." Ale ani tak se jejich svědectví neshodovala. Tehdy povstal uprostřed nejvyšší kněz a zeptal se Ježíše: "Nic neodpovídáš? Co proti tobě svědčí tito (muži)?" Ale on mlčel a nic neodpověděl. Nejvyšší kněz se ho tedy ptal znovu a řekl mu: "Jsi ty Kristus, ten Syn Požehnaného?" Ježíš řekl: "Já jsem. A (vy) uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Nejvyšší kněz tedy roztrhl své roucho a řekl: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co si (o tom) myslíte?" A všichni ho odsoudili, že je hoden smrti. A někteří po něm začali plivat a zahalovat mu tvář a bít ho pěstmi a říkat mu: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. A zatímco byl Petr dole na dvoře, přišla (tam) jedna ze služek nejvyššího kněze, a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Ale on (to) zapřel. Řekl: "Nevím, ani nerozumím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a (vtom) zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat těm, kdo stáli kolem: "Tohle je (jeden) z nich!" On (to) však znovu zapíral. Po malé chvíli říkali zase ti kolemstojící Petrovi: "Jistěže jsi (jeden) z nich, vždyť jsi Galilejec. I tvé nářečí (to ) dokazuje!" On se ale začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A v tom zakokrhal kohout podruhé a Petr si vzpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než se dvakrát ozve kohout, třikrát mě zapřeš." A když na to pomyslel, rozplakal se. A hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a se zákoníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale on mu odpověděl: "Ty (to) říkáš." Potom ho vrchní kněží začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát se ho tedy znovu zeptal: "Nic neodpovídáš? Pohleď z kolika věcí tě obviňují." Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Byl však zvyklý propouštět jim ve svátek jednoho vězně, za kterého prosili. Tehdy byl společně s (jinými) vzbořenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden jménem Barabáš. Zástup se tedy dal do křiku a začal prosit (Piláta) o to, co jim dělal vždycky. Pilát jim ale odpověděl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Poznával totiž, že (mu) ho vrchní kněží vydali ze závisti.) Vrchní kněží však vyburcovali zástup, (ať žádá), aby jim raději propustil Barabáše. Pilát se jich tedy znovu zeptal: "Co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem Židů?" A oni znovu zakřičeli: "Ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "A co udělal zlého?" Ale oni křičeli (ještě) víc: "Ukřižuj ho!" A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil Barabáše, ale Ježíše (nechal) zbičovat a vydal (ho) k ukřižování. Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří (paláce) zvaného Pretorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový (plášť a) nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu (dost) naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali. A přinutili nějakého kolemjdoucího, Šimona Kyrénského (otce Alexandra a Rufa), který šel z pole, aby vzal jeho kříž. Vedli ho na místo (zvané) Golgota, což v překladu znamená Místo lebky. Dávali mu pít víno s myrhou, ale on (to) nepřijal. A jak ho křižovali, dělili si jeho šaty a házeli o ně los, kdo si co vezme. Když ho ukřižovali, byla třetí hodina dne. A nad (ním) byl napsán nápis jeho viny: ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo Písmo, které říká: "Byl započten mezi zločince." Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami a říkali: "Aha! Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe a sestup z kříže!" Podobně se posmívali i vrchní kněží se zákoníky a říkali jeden druhému: "Jiné spasil, (ale) sám se spasit nemůže! Ať ten Kristus, ten král Izraele, teď sestoupí z kříže, abychom (to) uviděli a uvěřili." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. A když přišla šestá hodina, nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. A o deváté hodině Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lama sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Jeden (z nich) tedy odběhl, naplnil houbu octem, dal (ji) na větev se slovy: "Nechte ho, uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl (naposled). A chrámová opona se roztrhla na dva (kusy) odshora až dolů. A když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a (naposled) vydechl, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlíželi z povzdálí, mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovali a sloužili mu, když byl (ještě) v Galileji, a (s nimi) mnoho jiných, které s ním přišli do Jeruzaléma. A protože už nastal večer a byl (den) připravování (to jest den před sobotou), přišel Josef z Arimatie, ctihodný člen rady, jenž sám také očekával Boží království, osmělil se a vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se ale podivil, že (Ježíš) už zemřel. Zavolal tedy setníka a zeptal se ho, je-li (to) dlouho, co zemřel. A když se (to) od setníka dozvěděl, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, a když ho sňal (z kříže), ovinul (ho) tím plátnem a pochoval ho do hrobu, který byl vytesán ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Ale Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívali, kam byl pochován. Když pak skončila sobota, nakoupily Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome vonné (masti), aby mohli jít pomazat Ježíše. Za svítání prvního (dne) týdne tedy přišli k hrobu, jakmile vyšlo slunce. Ale říkali si: "Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobu?" (A když vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen.) Byl totiž velmi veliký. A když vešli do hrobu, uviděli napravo sedět mladíka oblečeného bílým rouchem a vylekaly se. On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Pohleďte (na) místo, kam ho položili. Jděte ale a řekněte jeho učeníkům, i Petrovy, že jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." A (tak) rychle vyšly (ven) a utekly od hrobu, neboť na ně přišel strach a úžas. A nikomu nic neřekli, protože se bály. A když Ježíš vstal (z mrtvých) ráno v neděli, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, (té), ze které vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila (to) těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. A ti, když slyšeli, že žije a (že) ho viděla, neuvěřili. Potom se jiným způsobem ukázal dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. A ti šli a oznámili (to) ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když (spolu) seděli, a vyčítal (jim) jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží, budou vkládat ruce na nemocné a bude jim dobře." Když k nim tedy Pán domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. A oni vyšli a kázali všude a Pán (jim) pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která (je) doprovázela. Amen."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 harrypotterwebbb harrypotterwebbb | Web | 2. dubna 2010 v 23:44 | Reagovat

Úžasnej blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama