Červen 2011

Z Pavlova listu Galatským

25. června 2011 v 15:39 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z Pavlova listu Galatským z 2. kapitoly verše 20 a 21 opět z překladu "Nové Bible kralické" z roku 2001:

"Jsem ukřižován s Kristem, žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. A (život), který nyní žiji v těle, žiji ve víře (v) Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. Neodmítám tu Boží milost. Vždyť jestliže spravedlnost (přichází) skrze Zákon, pak Kristus zemřel nadarmo."

Mám se dobře, ale...

18. června 2011 v 21:26 | Tobiáš Balanda
Na úvod bych jen dodal k předchozí citaci, že to bylo také z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001. A teď už k věci.
Mám se dobře, ale už to není takové, jaké to bylo. Nevím, čím to je. Ale mně to zas tak moc nevadí. Hlavní je, že mám jistotu věčného života. Také si nemyslím, že by se to postupně stále víc a víc zhoršovalo. Je možné, že to zas bude jako dřív anebo lepší než je to teď. Možná dokonce i lepší než to bylo.

Citace z listu Římanům

17. června 2011 v 16:51 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z listu apoštola Pavla Římanům z 3. kapitoly verše 19-26:

"Víme pak, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla zacpána všechna ústa a aby všechen svět byl vinen před Bohem. Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo, neboť skrze Zákon (přichází) poznání hříchu. Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky,totiž Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou (však) zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které (je) v Kristu Ježíši, jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost, (neboť) Bůh ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo (je) z Ježíšovy víry."

Citace z Bible - Božího Slova z listu Židům

12. června 2011 v 19:07 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval delší úsek z Bible - Božího Slova z listu (pravděpodobnmě apoštola Pavla) Židům opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001:

(z 1. kapitoly, verše 1-14, tedy celá 1. kapitola)

"Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, (ale) v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze (svého) Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. On je jasem (jeho) slávy a vyjádřením jeho podstaty, slovem své moci udržuje všechno, (co je). Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech a stal se o to vznešenějším, než (jsou) andělé, oč význačnější jméno než oni přijal za dědictví. Vždyť kterému z andělů kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, dnešního dne jsem tě zplodil"? A znovu: "Já mu budu otcem a on mi bude Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: A klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "On činí své anděly větry a své služebníky plameny ohně, ale o synu říká: "Tvůj trůn, (ó) Bože, (je) na věky věků, žezlo spravedlnosti (je) žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nepravost, proto tě, (ó) Bože, pomazal tvůj Bůh olejem veselí nad (všechny) tvé společníky." A (dále): "Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš, všechna zestárnou jako roucho. Svineš je jako plášť a budou změněna, ty však jsi tentýž a tvá léta (nikdy) nepřestanou." A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou"? Nejsou snad všichni služebnými duchy, posílanými k službě těm, kdo se mají stát dědici spasení?"

Citace z Bible - Božího Slova z listu Galatským

12. června 2011 v 18:36 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět po dlouhé době citoval z Bible - Božího Slova z listu Galatským prvních 5 veršů z překladu "Nové Bible kralické" z roku 2001:

"Pavel, apoštol (poslaný) ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha Otce a (od) našeho Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž (buď) sláva na věky věků. Amen."