Červenec 2012

Z knihy Numeri 10. kapitola

30. července 2012 v 14:12 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 10. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob sobě dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na ně dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchpdu se tedy bude troubit s přefukováním, zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové, to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení, v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení, v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení, v jejich čele šel Elisama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení, v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. TAkto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: 'Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl. "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala TRuhla smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, ať se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo tě nenávidí, ať utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával. "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele.""

Z knihy Numeri 9. kapitola

29. července 2012 v 21:00 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible -¨Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Ať synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, ať slaví Hos beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce ¨slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvém člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvém člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." HOspodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, ať přesto Hospodinu slaví Hod beránka. Ať jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. Ať jí beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. Ať z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. Ať slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, ať je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, ať jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova příkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní, tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní, tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. Ať se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. Ať už oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž."

Z knihy Numeri 8. kapitola

25. července 2012 v 16:28 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 8. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil, rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. Ať vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem, ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ně vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité ať pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. TYto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za ně výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal, právě tak s nimi synové Izraele naložili. Levité se očistili od hříchu a vyprali si öděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ně obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude už sloužit. BUde moci pomáhat svým bratrům plnit povinnost při Stanu ssetkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti.""

Z knihy Numeri 7. kapitola

24. července 2012 v 20:45 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 7. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vldcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozdělil to levitům, každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal czhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení JUda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů /asi 1,5 kg (též dále)/, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech /tj. asi 800 g (též dále)/ (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech /asi 115 g (též dále)/, plný kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekeem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné moky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Churišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, ět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (plná kadidla), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý poháek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,. jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býčekm, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříábrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů /asi 28 kg/ svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadudla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů /asi 1,4 kg/ svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vhcázel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na TRuhle svědectví, tak k němu promlouval."

Z knihy Numeri 6. kapitola

22. července 2012 v 20:49 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 6. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi:"Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva, nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, ať už čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý, vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu senepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť má na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování, oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele, budete jim říkat: 'Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!' Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele, a já jim požehnám.""

Z knihy Numeri 5. kapitola

21. července 2012 v 21:48 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 5. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ať z tábora vyženou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. VYkažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám já sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Moluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale cokdo dá knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s ní spal jinýmuž a kdyby s ní bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, ať už se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni oběť desetinu efy /asi 1,6 kg/ ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která má poukázat na vinu. Kněz ji ak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trohu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do té vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí jí vlasy a do rukou jí vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: 'Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses všakod svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne jí - 'pak ať tě Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! Ať dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! Ať tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: 'Amen, ať se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchneje do hořké vody. Hořkou vodu prokletí dá té ženě vypít, aby se v ní obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme z té moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom dá ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v ní zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při ní vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese.""

Z knihy Numeri 4. kapitola

21. července 2012 v 21:25 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. Mojžíšovy 4. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sešti Kehatovy syny z řad synů Levi podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch rozprostřou přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby, na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služební náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlice, lopaty a obětní misky - všechno oltářní náčiní. Přes ně rozprostřou přikrývku z odolných usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej k svícení, kadidlo z voných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, STan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazu Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do jejich opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Sanu setkávání budou zodpovědny za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno má nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžáš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při STanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal."

Z knihy Numeri 3. kapitola

21. července 2012 v 15:53 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 3. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar, to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o vešeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ať mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechno prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů, sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova příkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kahat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský, to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský a uzielský, to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona, jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský, to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. Já jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylona jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. Já jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 27 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně, šekel je 20 ger) /šekel = asi 11,5 g/. To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů /asi 16 kg/ stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). POdle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal."

Z knihy Numeri 2. kapitola

20. července 2012 v 16:47 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 2. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Ať synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů, ať táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce ZAbulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curi-šadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Ceklem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují, každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále popkolení Benjamín: vůdce Benjamínovýh synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sešteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců."

Z knihy Numeri 1. kapitola

20. července 2012 v 16:28 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z knihy Numeri neboli z 4. knihy Mojžíšovy 1. kapitolu (opět z překladu "Bible, překlad 21. století" z roku 2009):

"Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Seštěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů, pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy Nachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidan, syn Gideniho, z Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljásaf, syn Deuelův, z Neftalíma: Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenového seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeona čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judovy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let a výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. SYnové Isachara podle jejich popkolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném, seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi ně však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí, když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv, proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal."

O odpuštění vin

14. července 2012 v 22:12 | Tobiáš Balanda
Nyní bych vyložil určité úseky z Božího Slova. Třeba v Matoušově evangeliu čteme toto (říká to sám Pán Ježíš Kristus): "Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, (pak) ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky (vám)" (Matouš 6,14-15). Ale třeba v listu Efezským čteme něco trochu jiného: "Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám" (Efezským 4,32). Boží Slovo si rozhodně nikdy neprotiřečí. To, co říká Pán Ježíš Kristus, že máme odpouštět, aby nám bylo odpuštěno, tak to říká ještě před svým ukřižováním. Čili ještě před dílem záchrany. Tedy je pro nás závazné to, co je napsáno v listu Efezským. To totiž bylo napsáno, když už dílo záchrany bylo dokonáno (a to Pánem Ježíšem Kristem na kříži Golgoty). Bůh je schopen nám naše hříchy odpustit jedině skrze prolitou krev svého Syna Ježíše Krista. Za naše hříchy musel někdo zaplatit, aby nám mohlo být odpuštěno. Prostě Bůh je svatý a spravedlivý a proto musí trestat hřích. No a proto, že nám bylo odpuštěno, tak také druhým lidem jejich provinění odpouštíme, zejména tehdy, když nám to vyznají. A když třeba mně to někdo nevyzná, tak nemám důvod být uražen. To, co Pán Ježíš Kristus říká v Matoušově evangeliu, to také můžeme aplikovat na sebe, ale ve světle toho, co je napsáno v Efezským. To znamená, že projevem toho, že nám bylo odpuštěno, tak odpouštíme druhým lidem jejich provinění. A pokud nejsme schopni odpustit lidem jejich provinění, kterými se provini proti nám, pak je docela možné, že nám odpuštěno nebylo, že jsme neuvěřili v oběť Pána Ježíše Krista a to se projevilo tak, že nemáme sílu odpustit. Ale i pro člověka, který uvěřil v oběť Pána Ježíše je možná někdy těžké odpustit. Ale pokud chodí Duchem, tak to není problém. Třeba já osobně neustále potřebuji číst Boží Slovo a také ho přijímat vírou (věřit mu) a přinášet si ho do svého života, abych měl sílu vítězit nad hříchem (a mezi to mimo jiné patří i odpuštění druhým). Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl vyřídit.

List Judův

14. července 2012 v 19:45 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova list Judův (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, těm, kdo jsou povolaní, posvěcení v Bohu Otci a zachovaní (pro) Krista Ježíše: Nechť se vám rozmnoží milosrdenství a pokoj i láska. Milovaní, ačkoli jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám psal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru, která byla jednou (provždy) dána svatým. Vloudili se totiž někteří bezbožní lidé, dávno předem poznamenaní k tomuto odsouzení, kteří milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Chci vám však připomenout, ačkoli to (již) jednou víte, že když Pán vysvobodil (svůj) lid z egyptské země, potom ty, kteří byli nevěřící, zahubil. A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu (toho) velikého dne ve věčných poutech pod temnotou. Jako (i) Sodoma a Gomora a okolní města, které se oddala smilstvu podobným způsobem (jako) tito a pustila se za zvrhlou žádostí, jsou vystavena pro výstrahu, když nesou trest věčného ohně, tak podobně i tito (jako) pohroužení do snu poskvrňují tělo, odmítají vlády a tupí hodnostáře. Avšak (ani) archanděl MIchael, když měl spor s ďáblem a přel se (s ním) o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Pán!" Tito se však rouhají tomu, co neznají, a kazí se tím, co znají přirozeně jako nerozumná zvířata. Běda jim, neboť se vydali Kainovou cestou a propadli svodu Balaámovy mzdy a zahynuli odporováním Chóreho. Ti jsou poskvrnami na vašich hodech lásky. Když s vámi hodují, bezostyšně pasou sami sebe, (jsou to) mračna bez vody unášená větry, podzimními stromy bez ovoce dvakrát zemřelé a vykořeněné, divoké mořské vlny vypěňující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž je na věčnost zachována černota tmy. A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi (lidmi) a usvědčil všechny, kteří mezi nimi (byli) bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali, i za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci." To jsou (ti), kteří reptají, stěžují si, chodí podle svých žádostí, jejichž ústa mluví honosně a (kteří) pochlebují lidem pro (svůj) užitek. Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám přece, že v posledním čase budou posměvači chodící podle svých bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří se sami oddělují, tělesní /dosl. duševní/ (lidé), kteří nemají Ducha. Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře, modlete e v Duchu Svatém a zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Mějte pak rozeznání a nad některými se slitovávejte. Ale jiné zachraňujte v bázni, vytrhujíce (je) z ohně a nenávidíce i tu skrze tělo poskvrněnou košili. Avšak Tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit (vás) bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím, jedinému moudrému BOhu, našemu Spasiteli, (jemu buď) sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen."

3. list Janův

14. července 2012 v 19:23 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova list apoštola Jana 3. list (opět z překladu "Nová BIble kralická" z roku 2001):

"Starší milovanému Gaiovi, kterého já miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji /nebo: se modlím/, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Velice jsem se totiž zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví (o) tvé pravdě a (o tom), jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než abych slyšel, že mé děti chodí v pravdě. Milovaný, děláš věrně, cokoli činíš bratrům a hostům. TI vydali před církví svědectví o tvé lásce. Když je vypravíš na cestu, jak je důstojné Boha, učiníš dobře. Vyšli totiž pro jeho jméno a od pohanů si nic nevzali. My tedy máme takové přijímat, abychom byli spolupracovníky pravdy. Napsal jsem (vašemu) sboru, ale Diotrefes, který stojí o prvenství mezi nimi, nás nepřijímá. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když mluví zlá slova proti nám. A nemá dost na tom, ale sám bratry nepřijímá a těm, kteří by chtěli, brání a vylučuje (je) ze sboru. Milovaný, nenásleduj příklad zlého, ale dobrého. Kdo koná dobro, je z Boha, ale kdo koná zlo, Boha neviděl. Demetrius dostal svědectví ode všech, i od samotné pravdy, a i my (mu) vydáváme svědectví a víte, že naše svědectví je pravdivé. Měl jsem ti mnoho co psát, ale nechci ti psát ikoustem a perem. Mám však naději, že tě brzo uvidím a budeme (spolu) mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. POzdravuj (všechny) přátele jménem.

2. list Janův

14. července 2012 v 19:13 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova list apoštola Jana 2. list (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Starší v Kristu vyvolené paní i jejím dětem, které já miluji v pravdě, a nejen já, ale i všichni, kteří poznali pravdu, pro tu pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věky: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Otcova Syna, bude s vámi v pravdě a v lásce. Velice jsem se zaradoval, že jsem nalezl (některé) z tvých dětí, jak chodí v pravdě, jak jsme přijali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale to, které jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. To je ta láska, abychom chodili podle jeho pořikázání. A to přikázání je, abyste v ní /nebo: v něm/ chodili, jak jste slyšeli od počátku. Do světa totiž vyšlo mnoho bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý) takový je bludař a antikrist. Dávejte na sebe pozor, abychom neztratili to, na čem jsme pracovali, ale abychom přijali plnou odplatu. Žádný, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha, kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna. Přichází-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte. Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků. I když vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem (se svěřit) papíru a inkoustu, ale mám naději, že k vám přijdu a budu (s vámi) mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Amen."

Z 1. listu Janova 5. kapitola

14. července 2012 v 13:22 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova z listu apoštola Jana z 1. listu 5. (závěrečnou) kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha, a každý, kdo miluje Toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání. Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání, a jeho přikázání nejsou těžká. Všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Toto je Ten, který přišel skrze vodu a krev. A Duch je Ten, který vydává svědectví, protože Duch je pravda. Neboť jsou tři, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý, a ti tři jsou jedno. A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch a voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Jestliže přijímáme svědectví lidí, Boží svědectví je větší. Neboť toto je Boží svědectví, které vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten životje v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syn, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna. A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, (když) o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme (naplněné). Kdyby někdo viděl svého bratra, jak hřeší hříchem, (který) není k smrti, (ať) se modlí a (Bůh) mu dá život, (totiž) těm kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za ten. Každá nepravost je hřích, ale je hřích, (který) není k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ten, kdo je narozen z Boha, zachovává sám sebe a ten zlý se ho nedotýká. Víme, že (my) jsme z Boha, ale celý svět leží v tom zlém. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali Toho pravého, a jsme v Tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Synáčkové, vyvarujte se model! Amen."

Z 1. listu Janova 4. kapitola

14. července 2012 v 13:05 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z listu apoštola Jana z 1. listu 4. kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. POdle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten (duch) Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází, a už teď je na světě. Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi, neboť větší je Ten, který (je) ve vás, nežli ten, který (je) vě světě. Oni jsou ze světa, proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás, kdo není z BOha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme jedni druhé, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. V tom je zjevena BOží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, (oběť) slitování za naše hříchy. MIlovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti. Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás, že nám dal ze svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. V tomto došla (Boží) láska s námi k dokonalosti: abychomměli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je on, (takoví) jsme i my na tomto světě. V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce. My milujeme jeho, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: "Miluji Boha" a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra."

Z 1. listu Janova 3. kapitola

14. července 2012 v 12:48 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z listu apoštola Jana z 1. listu 3. kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dětmi! Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobni jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá i bezzákonnost, a hřích je bezzákonnost. A víte, že on se ukázal, aby sňal naše hříchy, a (žádný) hřích v něm není. Žádný, kdo v něm zůstává, (tedy) nehřeší, žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Synáčkové, ať vás nikdo nesvádí. Kdo působí spravedlnost, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hříh, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Žádný, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě a nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: žádný, kdo nepůsobí spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. Neboť to je to poselství, které jste slyšeli od počátku, abychom milovali jedni druhé. Ne jako Kain, (který) byl z toho zlého a zavraždil svého bratra. A úroč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, kdežte (skutky) jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, moji bratři, jestliže vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah, a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svůj život, i my (tedy) máme pokládat život za bratry. Kdokoli však má jmění tohoto světa a vidí svého bratra, jak má nedostatek, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Synáčkové moji, nemilujte slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. A podle toho poznáváme, že jsme z pravdy, a ujistíme svá srdce před jeho tváří. Kdyby (nás) totiž odsuzovalo naše srdce, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co (je) v jeho očích příjemné. A to je to jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho SYna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám dal přikázání. Kdo tedy zachovává jeho přikázání, zůstává v něm a on (také) v něm. A podle toho poznáváme, že zůstává v nás, (totiž) podle Ducha, kterého nám dal."

Z 1. listu Janova 2. kapitola

13. července 2012 v 19:03 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova z listu apoštola Jana z 1. listu 2. kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Synáčkové moji, toto vám píši, abyste nezhřešili. A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, (toho) Spravedlivého. A on je (oběť) slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda. Kdokoli však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, že jsme v něm. KDo říká, že zůstává v něm, ten má také chodit tak, jak chodil on. Bratři, nepíši vám nové přikázání, ale staré přikázání, které jste měli od počátku. To staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli od počátku. A píši vám zase nové přikázání, které je pravdivé v něm i ve vás, neboť tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle, a nenávidí svého bratra, je až dosud v temnotě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není v něm (žádné) pohoršení. Ale kdo svého bratra nenávidí, je v temnotě a temnotě chodí a neví, kam jde, neboť jeho oči oslepila temnota. Píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám, otcové, že jste poznali Toho, který (je) od počátku. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který (je) od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Nemilujte svět ani ty věci, které (jsou) ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není. Neboť všechno, co (je) ve světě - žádost těla, žádost očí a pýcha života - (to) není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky. Děti, je poslední hodina, ajak jste slyšeli, že přichází Antikrist, (tak) i nyní povstalo mnoho antikristů, z čehož poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby totiž byli z nás, zůstali by s námi, ale (vyšli) z nás, aby se ukázalo, že ne všichni jsou z nás. Vy však máte pomazání od Svatého a víte všechno. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež není z pravdy. A kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo (však) vyznává Syna, (ten) má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Jestliže ve vás zůstane to, co jste slyšeliod počátku, zůstanete i vy v SYnu i v Otci. A to je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: ten věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, alejak vás topomazání učí o všech věcech - a je pravdivé a není lež - a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm. A nyní, synáčkové, zůstávejte v něm, abychom až se ukáže, měli smělou důvěru a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Jestliže víte, že (on) je spravedlivý, vězte (také), že každý, kdo působí spravedlnost, je narozen z něho."

Z 1. listu Janova 1. kapitola

13. července 2012 v 18:42 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z BIble - Božího Slova z listu apoštola Jana z 1. listu 1. kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a (čeho) se naše ruce dotýkaly: o Slovu života. Ten život byl zjeven a (my) jsme viděli a svědčíme a oznamujeme vám ten věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, (to) vám oznamujeme, abyste i vy měli společenství s námi, a naše společenství (je) s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem. A toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná. To je pak to poselství, které jsme slyšeli od něho a oznamujeme vám, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Řekneme-li, že (žádný) hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Vyznáváme-li však své hříchy, (Bůh) je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti. Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není."

Z 2. listu Petrova 3. kapitola

12. července 2012 v 22:35 | Tobiáš Balanda
Nyní bych opět citoval z Bible - Božího Slova z listu apoštola Petra z 2. listu 3. (závěrečnou) kapitolu (opět z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001):

"Milovaní, toto (je) již druhý dopis, (který) vám píši. V nich skrze upomínání probouzím vaši upřímnou mysl, abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na přikázání (vydaná) námi apoštoly Pána a Spasitele. Vězte především to, že v posledních dnech přijdou posměvači chodící podle svých vlastních žádostí a budou říkat: "Kde je ten slib o jeho příchodu? Co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, (jak to bylo) od počátku stvoření!" Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla (již) odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu, a tou vodou byl tehdejší svět potopen vodou a zničen. Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. Tato jedna věc ať vám však není skryta, milovaní, že jeden den (je) u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí s (naplněním svého) slibu, jak si někteří myslí, ale je k nám trpělivý, neboť nechce, aby někteří zahynuli, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten (den) nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i (všechny) výtvory na ní budou spáleny. Když se tedy všechno (má) rozplynout, jací musíte být ve svatém chování a zbožnosti vy, kdo očekáváte a spěcháte k příchodu Božího dne, pro nějž se nebesa rozplynou ohněm a živly roztaví žárem? Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekávejte tyto věci a snažte se, abyste jím byli shledáni v pokoji jako neposkvrnění a bezúhonní. Trpělivost našeho Pána pak mějte za spásu, jak vám také podle moudrosti, jež mu byla dána, psal náš milovaný bratr Pavel, jak (to činí) i ve všech (ostatních) epištolách /dopisech/, v nichž mluví o těchto věcech. Jsou v nich některá nesnadno srozumitelná (místa), která nevědomí a nestálí (lidé) ke své vlastní záhubě překrucují, (tak) jako ostatní Písma. Ale vy, milovaní, protože (to) víte předem, chraňte se, abyste nebyli strženi bludem těch zvrhlíků a neodpadli od své stálosti. Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, jemuž (buď) sláva nyní i na věčné časy. Amen."