Březen 2013

Na čem je založena má víra?

26. března 2013 v 14:48 | Tobiáš Balanda
Na čem je založena má víra? Především na slyšení Božího Slova, jak je také napsáno: "Víra (je) tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží" (Pavlův list Římanům 10,17). To slyšení Božího Slova jde ruku v ruce s nadějí, kterou Bůh dává. Na každém člověku záleží, jestli uvěří. Naděje, kterou Bůh dává, není jen nějaká obyčejná naděje. Je to dar od Boha, který má velmi blízko k jistotě. Zbývá jen uvěřit a každý, kdo uvěří, získá jistotu. Víra tedy není přímo jistota, ale víra jde ruku v ruce s jistotou. Já například věřím, že Pán Ježíš vstal z mrtvých a mám také jistotu, že vstal z mrtvých. Věřím, že skrze něho jsem zachráněn a mám také jistotu, že jsem zachráněn. Prostě víra jde ruku v ruce s jistotou. Jak je také napsáno v listu Židům 11,1: "Víra je podstata /nebo: potvrzení, uskutečnění/ věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme".
Teď bych uvedl několik důvodů, proč věřím, že Bible je Boží Slovo a že je ve všem absolutně pravdivé.
Tak předně, Bible učí, že každý člověk je hříšník, který není schopen se napravit ani se nemůže nijak napravit. Aspoň ne sám ze sebe. Bible učí, že každý člověk je hříšník, a proto si zasluhuje Boží odsouzení do pekla. Ale přesto je Bohem milován tak velkou láskou, kterou si nikdo není schopen ani představit. Jak je také napsáno: "Neboť Bůh tak miloval /nebo: si zamiloval/ svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život" (Janovo evangelium 3,16). Tento verš říká sám Boží Syn Pán Ježíš Kristus. Říká ho ještě před svým ukřižováním. Ale v tomto verši mluví o tom, co se teprve stane. A sice, že Pán Ježíš bude vydán k ukřižování. To se také stalo. Byl to Boží plán. Bůh Otec vydal svého Syna na smrt a to smrt kříže. Toto je opravdu vrcholný projev Boží lásky k nám hříšným lidem. Boží Syn žil v nebeské slávě se svým Otcem. A takto hluboce se ponížil do lidského těla. Ani v životě to na této zemi to neměl vůbec jednoduché. Ale nejtěžší bylo to jeho utrpení na kříži. Boží Syn pro nás a kvůli nám hříšným se obětoval. Bůh to jeho ukřižování použil jako zástupnou oběť za veškerý hřích celého lidstva. Boží Syn sám vzal na sebe Boží soud za naše hříchy. Jeho krev tekla z golgotského kříže, aby všechny lidi očistila definitivně od všech hříchů. Toto opravdu v žádné jiné víře není. Boží Syn se sklonil k nám hříšným lidem. On raději zemřel za nás, než abychom my propadli věčnému odsouzení do pekla. Jak je také napsáno: "Kristus totiž, když jsme my ještě byli bezmocní, v určený čas zemřel za bezbožné. Neboť sotva kdo zemře za spravedlivého, ačkoli za dobrého by se snad i někdo zemřít odvážil. Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás" (Pavlův list Římanům 5,6-8). Boží Syn Ježíš Kristus tuto smrt na kříži podstoupil především kvůli nám hříšným lidem, aby nás hříšné lidi zachránil. Ano, Bůh je všemohoucí, ale odpustit hříchy nám opravdu nemůže jinak než skrze prolitou krev svého Syna Ježíše Krista. Za naše hříchy musel někdo zaplatit. Hřích je velmi závažný problém. Tak závažný, že "odplatou za hřích (je) smrt, ale Božím darem (je) věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu" (List Římanům 6,23). A na jiném místě četeme, že "bez prolití krve není odpuštění" (List Židům 9,22). Bůh toto ve svém Synu učinil, aby nás nejen zachránil od věčného zahynutí, ale také proto, aby nám daroval život s Ním ve věčné blaženosti v nebi. Tam v nebi už naprosto nic zlého nebude ani nemůže být, protože Bůh ve své blízkosti žádné zlo netoleruje (nejen žádný hřích, ale i všechen důsledek hříchu). Podobně ve věčném odloučení od Boha nebude už vůbec nic dobrého, jen utrpení a to věčné. Žádná jiná víra nezná totální zkaženost člověka. Ani žádná jiná víra nemá nějakého "boha" nebo "božího syna", který by se obětoval za hříšné lidi. Ani žádná jiná víra nenabízí věčný život ve věčné blaženosti v nebi zadarmo z pouhé milosti.