Prosinec 2013

Všichni lidé jsou hříšní

30. prosince 2013 v 12:29 | Tobiáš Balanda
Teď bych napsal něco o tom, že všichni lidé jsou hříšní a také o tom, že není vůbec nikdo, kdo by hledal Boha, aspoň by Boha nehledal sám od sebe. Ano, je to opravdu tak. Je to patrné z tohoto textu v listu apoštola Pavla Římanům 3,10-12: "Není spravedlivého, (není) ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými; není, kdo by konal dobro, není ani jeden." Jestli někdo hledá pravdu, tak to jedině proto, že už je nějak zasažen Slovem evangelia - čili Božím Slovem. Ano, Boží Slovo má moc člověka zachránit. Je to tak. Nikdo vůbec nikdo z lidí by po Bohu nikdy netoužil, jestli by ho Bůh nezasáhl. Bůh má moc člověka změnit. Bůh musí každého přinutit, aby se obrátil, aby uvěřil, jinak to nejde. Je však pravdá také i to, že každý člověk musí uvěřit, aby byl zachráněn. Každý je zodpovědný za to, jestli uvěří nebo neuvěří. Ano, tak to opravdu je. Velmi mnoho lidí si však volí cestu do věčného utrpení, do pekla, do místa, kde Bůh nepřebývá, kde nic vůbec nic dobrého není. Je to tak. Prostě odmítají záchranu, kterou Bůh učinil ve Svém Synu Ježíši Kristu. To je opravdu vrcholný projev Boží lásky, že jediný Boží Syn Ježíš Kristus se tak hluboce ponížil, že šel až na smrt a to smrt kříže. Podstoupil snad to nejhorší utrpení. Bylo to proto, aby na sebe vzal Boží soud za naše hříchy; soud, který jsme si všichni kvůli našim hříchům zasloužili. Protože On byl a je Boží Syn, tak stačilo, aby trpěl dočasně, aby každého, kdo v Něho uvěří, zachránil. Ale každý, kdo jeho oběť čili Jeho - Božího Syna odmítne, tak ho čeká věčné utrpení v pekle. Ano, je to opravdu tak. Sám Pán Ježíš říká v Lukášově evangeliu těsně před svým ukřižováním toto: "A když ho odváděli, chytili nějakého Šimona Kyrenenského, který šel z pole, a naložili mu kříž, aby (ho) nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i ženy, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl: 'Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi. Neboť hle, přicházejí dny, kdy řeknou: Blaze neplodným a lůnům, která nerodila, a prsům, které nekojily! Tehdy začnou říkat horám: Padněte na nás, a kopcům: Přikryjte nás! Když se totiž toto děje zelenému stromu, co se stane se suchým?" (Lukášovo evangelium 23,26-31). I z tohoto textu Božího Slova jasně vyplývá, že když sám Boží Syn prošel tak hrozným utrpením, aby nás zachránil, tak každý, kdo Ho odmítne a neuvěří v Něho, tak ho čeká věčné utrpení v pekle.

Ještě k druhému příchodu Pána Ježíše Krista

22. prosince 2013 v 20:04 | Tobiáš Balanda
Ještě bych něco napsal ohledně druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Ten druhý příchod (jak jsem se už zmínil) bude mít dvě etapy neboli dvě fáze nebo se také dá říct dvě části. Pán Ježíš nejprve přijde pro Církev - vytrhne ji k Sobě do nebe do věčné Boží slávy a potom po 7-mi letech soužení na této zemi Pán Ježíš Kristus přijde ve slávě na tuto zem, aby zde na zemi zřídil své 1000-leté království. Teprve potom bude tato země zničena a teprve potom bude poslední soud a potom bude stvořeno nové nebe a nová země, kde bude věčná Boží přítomnost a nic zlého již tam nebude.
O té době velkého soužení mluví sám Pán Ježíš zejména v Matoušově evangeliu ve 24. kapitole, v Markově evangeliu v 13. kapitole a v Lukášově evangeliu 21. kapitole. Cituji z Matoušova evangelia 24,22: "A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny." I z tohoto textu vyplývá, že to bude velmi těžká doba. Také tam (v téže kapitole 24.) Pán Ježíš říká: "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec (verš 27)." Nikdo neví o dni ani hodině příchodu Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš zde však jistě mluví o svém příchodu ve slávě na tuto zem, kterému bude předcházet ta těžká doba velkého soužení. Co se týká Jeho příchodu pro Církev, tak to nikdo nemůže nic vědět ani o roce ani o století a možnáže dokonce ani o tisíciletí (i když to už tvrdím s určitou opatrností). Takže to jsem chtěl sem napsat. Také o té době velkého soužení hodně čteme v knize Zjevení (v poslední knize Bible). Tam také mimo jiné čteme i o posledním soudu, který bude před velkým bílým trůnem i o stvoření nového nebe a nové země.

Kdo neuvěří v Božího Syna, bude odsouzen

18. prosince 2013 v 12:47 | Tobiáš Balanda
Teď bych ještě něco doplnil k tomu, o čem jsem psal v minulých článcích. Psal jsem tam, že všichni lidé, kteří neuvěřili v Božího Syna Ježíše Krista a v jeho oběť - v jeho dokonalé dílo spasení neboli dílo záchrany, budou odsouzeni do ohnivého jezera neboli pekla. Je to opravdu tak. V Božím Slově v Janově evangeliu 3,16-18 je napsáno: "Neboť Bůh tak miloval /nebo: si zamiloval/ svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna." A v téže kapitole čili 3. kapitole ve verši 36. Jan Křtitel říká toto: "Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv." Ano, každý, kdo neuvěří v Božího Syna a odejde z tohoto světa nesmířen s Bohem, bude odsouzen. Kam? Do věčného Božího trestu do pekla neboli do ohnivého jezera, jak z kontextu Božího Slova jasně vyplývá. A také je jasné, že na každém, kdo neuvěří, zůstává Boží hněv. A proto bude odsouzen do věčného trápení, kde naopak od nebe od věčné Boží přítomnosti nic dobrého nebude. Ano, opravdu, tam v pekle nic dobrého nebude, jen utrpení a to věčné. U Boha Otce a Božího Syna Ježíše Krista naopak již nic zlého nebude, ani žádný hřích, ani žádný zármutek, ani strach; prostě vůbec nic zlého. To ani není možné, protože Bůh ve své blízkosti absolutně žádný hřích ani žádný důsledek hříchu nestrpí; to není možné. Doba milosti ještě stále trvá a každý člověk (aspoň dokud tady na zemi žije) má možnost přijmout od Boha záchranu v Kristu Ježíši. Když člověk zemře, tak už mu žádná další možnost záchrany dána nebude. Jak vyplývá třeba z tohoto textu z listu Židům 9,27-28: "A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom (přijde) soud, tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby (je) spasil." Mimo jiné i v tomto textu se píše o druhém příchodu Pána Ježíše Krista.

Příchod Pána Ježíše pro Církev a příchod Pána Ježíše ve slávě na tuto zem

18. prosince 2013 v 11:58 | Tobiáš Balanda
Teď bych něco napsal o příchodu Pána Ježíše Krista pro Církev a o jeho příchodu ve slávě na tuto zem. Ten příchod pro Církev bude pro mnohé neviditelný a pravděpodobně také neslyšitelný. Všichni ti, kteří věří v Pána Ježíše Krista a v jeho dokonalé dílo spasení, budou vtrženi do nebe k Němu. On si je k sobě vezme. Takových lidí určitě není na tomto světě mnoho; alespoň ve srovnání s tím, kolik lidí je na tomto světě. Dá se říct, že tito lidé z tohoto světa prostě zmizí. Ostatní lidé si toho pravděpodobně všimnou, ale nebudou to pravděpodobně nijak řešit. Asi tak nějak to bude. Ano, Pán Ježíš Kristus už na tuto zem přišel v těle ponížení. A přijde ještě podruhé. Ten jeho druhý příchod bude mít dvě etapy. Právě, jak jsem o tom psal - pro Církev a ve slávě na tuto zem. Z Bible - Božího Slova toto jasně vyplývá. O vtržení neboli vytržení Církve čteme celkem na třech místech v Božím Slově. Tyto tři místa cituji.
Tak za prvé Pán Ježíš o tom mluví v evangeliu Janově 14,1-3: "Ať se vaše srdce nermoutí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby (to tak) nebylo, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli (tam), kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte."
Tak to je jedno místo v Božím Slově, kde o tom mluví přímo Pán Ježíš Kristus.
Pak to píše apoštol Pavel ve svém 1. listu Korintským 15,51-52: "Hle, říkám vám tajemství: ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za (zvuku) poslední polnice. Neboť zatroubí a mrtví budou vzkříšeni (jako) nesmrtelní a my budeme proměněni."
Pak o tom ještě apoštol Pavel píše ve svém 1. listu Tesalonickým 4,13-18 (Toto místo jsem citoval v minulém článku také, ale cituji ho ještě jednou v tomto článku): "Nechci pak bratři, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Věříme-li totiž, že Ježíš zemřel a vstal (z mrtvých), právě tak (věřme, že) i ty, kdo zesnuli v Ježíši, Bůh přivede s ním. Říkáme vám totiž Pánovým slovem toto: My, kdo zůstaneme živí až do Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem. Proto se navzájem potěšujte těmito slovy."
Tak to jsou tři místa, v kterých se píše o vtržení Církve. Míst v Božím Slově, v kterých se píše o příchodu Pána Ježíše ve slávě na tuto zem, je víc. Dokonce už ve Starém Zákoně se o tom píše (třeba u proroka Zachariáše). Ale budu citovat pouze ta novozákonní místa. Pán Ježíš sám o tom také mluví v evangeliích Matouše 24. kapitole, Marka 13. a Lukáše 21. Cituji z Matouše z 24,29-31 (Pán Ježíš tam také mluví o době velkého soužení, která bude předcházet jeho příchodu ve slávě na tuto zem): "A hned po soužení těch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny. Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a (ti) shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý."
Také v knize Zjevení (v poslední knize Bible) se o tom píše. Třeba ve Zjevení 1,7: "Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou nad ním kvílet všechna pokolení země; jistě, amen." Nebo také ve Zjevení 19,11-20,15. Nebudu to teď tady v tomto článku citovat; ale můžete si to najít, pokud Bibli máte.
Takže obojí je z Božího Slova jasné, že to tak bude. Snad jsem to z Božího Slova jasně dokázal.
Také je pravda i to, že v době toho velkého soužení (která bude trvat celkem 7 let) bude Bůh dál jednat především se svým vyvoleným národem, s Izraelem. To bude v době, kdy už tady na zemi Církev nebude.

O vtržení Církve

17. prosince 2013 v 22:49 | Tobiáš Balanda
V minulém článku jsem napsal, že se šelma neboli antikrist objeví, až když zde na zemi Církev nebude. K tomu musím ještě toto dodat. V Církvi jsou všichni, kdo věří v dokonalé dílo spasení Pána Ježíše Krista. Dalo by se v podstatě říct, že všichni, kdo v Ježíše Krista jakožto v Božího Syna věří. A to také dokazují svým čistým životem. A to se projevuje mimo jiné tím, že zvěstují evangelium ostatním lidem (jako třeba já na tomto blogu). Církev bude vzata vzhůru do nebe k Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš si jednoho dne pro svou Církev přijde. A vezme ji k sobě. A to může být kdykoli. Třeba i dnes, zítra, za rok nebo třeba i za 100 let. Je to pravda. Čteme o tom v Bibli - Božím Slově třeba v 1. listu apoštola Pavla Tesalonickým 4,15-18: "Říkáme vám totiž Pánovým slovem toto: My, kdo zůstaneme živí až do Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budene navždycky s Pánem. Proto se vzájemně potěšujte těmito slovy." Už tehdy s tím počítali, že se můžou dožít vtržení (vytržení) a nemusí zemřít. Čím spíše my bychom s tím měli počítat! Vždyť jsme daleko blíž příchodu Pána Ježíše Krista pro Církev! Ano, je to opravdu tak! Také ovšem čteme na více místech v Božím Slově o příchodu Pána Ježíše ve slávě na tuto zem. O tom třeba víc někdy jindy.

Peklo je věčné a podobně

17. prosince 2013 v 22:35 | Tobiáš Balanda
Teď bych napsal ještě něco o tom, že peklo neboli ohnivé jezero je věčné. A také ještě něco o dalších záležitostech.
Peklo je věčný Boží trest pro ty, kdo neuvěřili v dokonalou oběť Pána Ježíše Krista. Sám Pán Ježíš Kristus o tom mluví třeba v evangeliu Matoušově 18,8-9: "Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do (věčného) života jedooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně." K tomu musím mimo jiné také dodat, že je to určitá nadsázka. Jistě není na místě, abychom se mrzačili. Ale když nás něco svádí, tak je správné tomu za každou cenu učinit přítrž. Dalo by se to třeba přirovnat k tomu, když někoho napadne nějaká zlá (hříšná) myšlenka, tak je nejlepší se snažit na to hned přestat myslet a to určitě nepovede k vykonání zlého skutku. Ovšem je pravda i to, že je rozhodně lepší být mrzák než trpět ve věčném ohni. Ale to jsem tak trochu odbočil. Chtěl jsem z tohoto textu dokázat, že peklo je věčné. A Pán Ježíš Kristus o tom mluví na více místech. A také na jiných místech třeba ve Zjevení (v poslední knize Bible) o tom čteme nebo i na jiných místech v Bibli - Božím Slově. Cituji další místo z Božího Slova ze Zjevení 14,9-11: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li (její) znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí." Teď bych poněkud krátce vysvětlil, co je to znamení šelmy. Šelma je antikrist, diktátor, který se zmocní vlády nad celým světem a téměř všichni lidé ho budou obdivovat a ctít (jak zejména z knihy Zjevení vyplývá). A proto mnozí přijmou také jeho znamení. Je to určitý satanův syn, podobně jako je Boží Syn. Tento Boží nepřítel bude člověk (jak je také z knihy Zjevení patrné). Tento mocný vládce se na tomto světě objeví, až když zde Církev Pána Ježíše nebude. Bude to doba velkého soužení, která bude trvat celkem 7 let. I z té doby budou mnozí lidé zachráněni. Ale budou to mít velmi těžké právě proto, že ten antikrist bude krutě pronásledovat ty, kdo nepřijmou jeho znamení. Ti, kdo jeho znamení přijmou a poddají se mu, tak už pro ně nikdy žádná možnost záchrany nebude (jak z toho textu, který jsem teď citoval, vyplývá). Po skončení doby soužení, Pán Ježíš Kristus sestoupí na tuto zem, aby zde kraloval 1000 let. A potom bude tato země zničena. A potom Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde bude věčně vládnout spravedlnost a nic zlého tam již nebude. To ovšem platí pouze pro ty, kteří uvěřili v dokonalé dílo spasení (neboli dílo záchrany) Pána Ježíše Krista Božího Syna. Každý, kdo uvěří, že Ježíš Kristus i za jeho hříchy draze zaplatil svou obětí na kříži Golgoty, má záchranu jistou. Ale každý, kdo neuvěří a odmítne oběť Božího Syna Ježíše Krista, tak má naopak jisté odsouzení do věčného trápení. Hřích je opravdu před Bohem tak závažný, že za hřích je věčný trest. Ano, je to tak. A také je pravda, že Bůh nám naše hříchy může odpustit jen a jedině na základě oběti Svého Syna Ježíše Krista, na základě prolití jeho svaté krve. Za naše hříchy prostě musel někdo zaplatit. Jiná možnost nebyla, není a nebude. Ti lidé, kteří odmítají slavnou Kristovu oběť, tak by se stejně už nikdy nezměnili. Ti lidé si také sami volí cestu do věčného trápení. Je pravda, že Bůh musí snad každého přinutit, aby uvěřil. Bůh nutí a má na to právo! Ale nenutí v tom absolutním slova smyslu, a proto stále nechává na lidech, aby se pro něho rozhodli a to tak, aby uvěřili. Bůh prostě daroval každému svobodu, a proto si tolik lidí volí cestu do věčného zatracení, do pekla.
Je to smutné, ale je to tak. Sposta lidí prostě nechce být s Bohem. Ti lidé žijí v sebeklamu, že Boha nepotřebují. Čas milosti však stále ještě trvá. Ještě dnes může být kdokoli smířen s Bohem a to tak, že uvěří, že Ježíš Kristus i místo něho zemřel na kříži.