Květen 2014

Bůh může odpustit úplně každému

6. května 2014 v 14:19 | Tobiáš Balanda
Ano, je to tak. Bůh může opravdu odpustit jeho hříchy úplně každému, pokud však učiní pokání ze svých hříchů a uvěří v Pána Ježíše Krista a v jeho oběť. Pokud uvěří, že Pán Ježíš Kristus i místo něho zemřel na kříži. A pak už takový člověk rozhodně nežije jako dřív. Když má někdo odpuštěné hříchy, tak v těch hříších také nemůže setrvat, ale jde od nich pryč. Tak to bylo také i u mě. Rozhodně však to nebude s nikým po obrácení hned skvělé. Ještě bude muset s ledajakými hříchy bojovat, jak tomu je třeba i u mě. Ale rozhodně mu to nebude jedno, že hřeší a bude si také uvědomovat, že hřeší a bude toho litovat. Asi tak by se to dalo říct nebo napsat.
Ano, každému Bůh je schopen jeho hříchy odpustit, jak z Božího Slova - Bible jasně vyplývá. Vždyť třeba například v Božím Slově čteme toto (to píše apoštol Pavel): "Jsem tedy vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě považoval za věrného a postavil mě do (této) služby. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a trýznitel, ale dostalo se mi milosrdenství, neboť jsem (to) činil nevědomě a v nevíře. Milost našeho Pána se tedy nesmírně rozhojnila (spolu) s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. To slovo (je) spolehlivé a hodné úplného přijetí, (totiž) že Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky, z nichž já jsem první. Ale proto se mi dostalo milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně (jako) prvním ukázal veškerou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu (buď) čest a sláva na věky věků! Amen" (1. list apoštola Pavla Timoteovi 1,12-17). A dál v témže listu také čteme, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni neboli zachráněni a došli k poznání pravdy. Ano, je to tak. Bůh přeje spásu všem lidem. Jenže problém je v tom, že lidé nechtějí a odmítají záchranu od Boha, která je pouze z milosti a pouze skrze víru. Většina lidí, žel většina nevěří a tedy odmítá Boží milost. Boží láska je tak velká, že nabízí každému věčný život s Bohem ve věčné blaženosti. A to dokonce i přesto, že si každý člověk (protože každý je hříšný) zaslouží navěky trpět v pekle neboli v ohnivém jezeře. Tak taková tak velká je Boží láska, že nabízí záchranu od věčného utrpení úplně každému! Záchranu od věčného utrpení a věčný život s Bohem, tam kde nic zlého nebude ani nemůže být. Tato záchrana opravdu nešla jinak provést, než že Bůh musel poslat Svého jediného Syna na tento svět, aby On Boží Syn za nás hříšné zemřel na kříži. Pro Božího Syna Ježíše Krista to muselo být opravdu hrozné utrpení. Ale On to vše dokonal! A každý, kdo v něho uvěří a věří, tak má záchranu a věčný život s Ním jistý! Ale na každém záleží jestli uvěří nebo ne. Jestli někdo záchranu od Boha odmítne (záchranu, která je jen a pouze z Boží milosti), tak Bůh prostě takovému člověku nemůže svou milost vnutit, to nejde a proto takový člověk bude spravedlivě odsouzen do místa věčného trápení do pekla, kde naopak od nebe (od místa věčného Božího přebývání) zase nic dobrého nebude, jen utrpení a to věčné.