Červenec 2014

Boží Slovo je potřeba vykládat

23. července 2014 v 18:56 | Tobiáš Balanda
Kdysi jsem už psal na téma, že Boží Slovo je potřeba správně vykládat, tak teď o tom napíši znovu a zase trochu jinak. Je to patrné třeba z jednoho příběhu ze Skutků apoštolů kapitola 8., verše 26 až 40: "Potom mluvil Pánův anděl k Filipovi: 'Vstaň a jdi k jihu na cestu, která vede z Jeruzaléma dolů do Gázy. Je to pustina. Vstal tedy a šel. A hle, muž z Etiopie, mocný komorník Kandaké, etiposké královny, který spravoval všechny její poklady a který se přijel do Jeruzaléma poklonit (Bohu), se (právě) vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch tedy řekl Filipovi: 'Jdi blíž a připoj se k tomu vozu.' A když Filip přiběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše, a řekl: 'Rozumíš snad tomu, co čteš?' A on řekl: 'Jak bych mohl? Jedině, kdyby, kdyby mě někdo vedl.' A prosil Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. A to místo v Písmu, které četl, bylo: 'Byl veden jako ovce na porážku a jako (je) beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť jeho život je vzat ze země.' Komorník tedy řekl Filipovi: 'Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?' Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto (místem) Písma mu začal kázat Ježíše, A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: 'Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?' Filip tedy řekl: 'Jestliže věříš z celého srdce, je to možné.' A (on) odpověděl. 'Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!' Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho. Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip pak byl nalezen v Azotu. Procházel všechna města a kázal (jim) evangelium, až přišel do Cesareje."
Tak to by byla citace z Bible - Božího Slova. Ten komorník četl část Izajáše proroka, ve které se píše o Pánu Ježíši Kristu a o jeho oběti na kříži. Ten komorník té části Božího Slova však nerozuměl a potřeboval, aby mu to někdo vysvětlil neboli vyložil. A tím, kdo mu to vyložil, byl Filip, který byl k němu od Boha poslán. Věřím, že snad téměř každý, kdo ještě neuvěřil v Krista, tak potřebuje Boží Slovo někým mít vyložené, jinak to nejde, Bůh to tak prostě určil. I já jsem neuvěřil proto, že jsem četl Bibli, ale uvěřil jsem, protože mi byla Bible vyložena třeba mým tátou a mnohými dalšími lidmi z mého křesťanského sboru.

V Bibli - Božím Slově je spoustu zdánlivých rozporů, ve skutečnosti však ani jeden

21. července 2014 v 14:29 | Tobiáš Balanda
Ano, je to opravdu tak. V Bibli - Božím Slově je spustu zdánlivých rozporů, ve skutečnosti však vůbec žádný. Ve skutečnosti se Boží Slovo krásně doplňuje. Už jsem zde před nějakým časem měl článek, že spasení nelze ztratit, ale že to je jen část pravdy. Že na druhé straně vůbec není jedno, jak věřící po obrácení žije a že i věřící člověk může od Boha odejít. Tak například třeba toto je zdánlivý rozpor, ve sktečnosti se však tyto dvě pravdy krásně doplňují. Také je pravda, že Bůh na jedné straně musí hřích trestat, protože je svatý a spravedlivý. Na druhé straně je Bůh však také láska a nabízí všem ze své milosti odpuštění hříchů. Jak už jsem však zde mnohokrát psal. Tak to by byl úvod k tomuto článku.
Jako příklad bych zde uvedl tato dvě místa z Božího Slova týkající se obrácení Pavla nebo také Saule Tarzenského. První místo je ve Skutcích apoštolů v 9. kapitole (cituji od 1. do 9. verše): "Saul však ještě (stále) dychtil po výhružkách a po vraždění Pánových učedníků. Přišel k nejvyššímu knězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby když (tam) najde nějaké muže nebo ženy té cesty, mohl je přivést svázané do Jeruzaléma. Když pak byl na cestě a přibližoval se k Damašku, stalo se, že ho náhle obklopilo světlo z nebe. A když padl na zem, uslyšel hlas, jak mu říká: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?' Řekl tedy: 'Kdo jsi Pane?' A Pán řekl. 'Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům.' Řekl tedy s rozechvěním a bázní: 'Pane, co chceš, abych dělal?' A Pán mu (odpověděl): 'Vstaň, vejdi do města a (tam) ti bude řečeno, co máš dělat.' A ti muži, kteří šli s ním, stáli oněmělí, protože slyšeli ten hlas, ale nikoho neviděli. Saul pak vstal ze země, a když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho tedy za ruce a odvedli do Damašku. A (tam) byl tři dny bez zraku a nejedl ani nepil."
Tak to bylo jedno místo a teď cituji další místo, jak apoštol Pavel mluví o svém obrácení a to je také ze Skutků apoštolů z 22. kapitoly (cituji od 3. do 11. verše: "'Já jsem Žid, narozený v kilickém Tarsu, ale vychován (jsem) v tomto městě u nohou Gamalielových. Byl jsem se (vší) přísností vyučen otcovskému zákonu a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste podnes vy všichni. Já jsem tu cestu pronásledoval až k smrti. Svazoval jsem muže i ženy a dával (je) do vězení, čehož je mi svědkem i nejvyšší kněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro bratry a šel jsem do Damašku, abych i ty, kteří byli tam, přivedl svázané do Jeruzaléma k potrestání. Ale stalo se mi, že když jsem se okolo poledne blížil na cestě k Damašku, náhle mě obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi říkal: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?' Odpověděl jsem: 'Kdo jsi Pane?' A on řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Ti, kdo se mnou byli, sice viděli světlo a dostali strach, ale hlas Toho, který ke mně mluvil, neslyšeli. Řekl jsem tedy: 'Pane, co mám dělat?' Pán mi řekl: 'Vstaň, jdi do Damašku a tam ti bude řečeno všechno, co je ti určeno dělat.' A jelikož jsem byl od jasu toho světla nevidomý, přišel jsem do Damašku veden za ruku těmi, kdo byli se mnou."
Tak na jednom místě je napsáno, že ti ostatní na rozdíl od Pavla, co šli s ním, tak hlas slyšeli, ale žádného neviděli. A na druhém místě je napsáno, že světlo viděli, ale že ten hlas Toho, který k němu mluvil, neslyšeli. Ano, je to samozřejmě jen zdánlivý rozpor. Jen se to krásně doplňuje. Je z toho patrné, že ti ostatní viděli sice světlo, ale Pána Ježíše neviděli. A slyšeli hlas, ale nerozuměli mu. Vlastně tento zdánlivý rozpor je také důkazem pravdivosti Bible - Božího Slova. Kdyby totiž Bible byla přepisována (což si někteří myslí), tak by tam určitě tento zdánlivý rozpor nebyl. Protože někdo by si určitě řekl, že to je rozpor, že to muselo být jinak a změnil by to.