Říjen 2015

Ještě něco o okultismu

18. října 2015 v 16:22 | Tobiáš Balanda
Teď bych ještě nasal něco o okultismu neboli čarování. Okultismus je jakási spolupráce s démony. Démoni jsou vlastně nečistí duchové nebo se také dá říct andělé, kteří padli do hříchu. Těm narozdíl od lidí žádná možnost záchrany není dána. Mezi démony patří také satan neboli ďábel. To je ten úplně ze všech nejhorší. Každý člověk je už od své přirozenosti v moci satana, dokud neuvěří evangeliu, ale okultismus je přímo vydávání se démonům. Podoně jako se věřící člověk vydává Bohu a Pánu Ježíši Kristu, tak se tito nevěřící lidé vydávají démonům. A to je opravdu zlé a velmi nebezpečné. Před nějakým časem jsem zde na tomto blogu už napsal jeden článek o okultismu. Něco dost zásadního jsem tam však nepoznamenal. A sice to, že okultismus je vždycky spojen s nějakou falešnou vírou, která neodpovídá Božímu Slovu. Modlářství je to, když je pocta, která patří jen Bohu, vzdávána nějakému Božímu stvoření anebo něčemu, co bylo vytvořeno z Božího stvoření. Asi tak by se dalo definovat modlářství. Modlářství rozhodně není totéž co okultismus. Tam, kde je modlářství, tak tam ještě nutně nemusí být okultismus, i když je pravda, že tam dost často je. Třeba jóga je okultismus. Jóga je vlastně určitá duchovní praktika, která vychází z hinduismu; a je to spojeno s falešnou vírou, s vírou v převtělování - to je něco opravdu hrozného, to je naprosto falešná víra, která absolutně Božímu Slovu neodpovídá. Třeba také věštění z karet, z ruky, nebo jakékoli věštění je okultismus. Také hypnóza je okultismus. Nebo třeba i astrologie. Jsou opravdu různé formy okultismu. Také lečitelé jsou dost často okultisté; alternativní medicína může také být někdy (nebo možná i dost často) okultismus. Psychoterapie také může být někdy okultismus (aspoň já si to myslím); pokud ta psychoterapie je spojena s nějakou falešnou vírou.

Na každého, kdo káže cizí evangelium, se vztahuje apoštolské prokletí

14. října 2015 v 14:59 | Tobiáš Balanda
Tak nejprve bych citoval začátek Pavlova listu neboli Pavlovy epištoly Galatským a je to Galatským 1. kapitola od 1. až do 10. verše: "Pavel, apoštol (poslaný) ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha Otce a (od) našeho Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž (buď) sláva na věky věků. Amen. Divím se, že se tak rychle uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Jiné (evangelium) není, ale jsou někteří, kteří vás zneklidňují a chtějí převrátit evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali (jiné) evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Jak jsme již řekli, tak (to) nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže (jiné) evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Získávám /dosl. přesvědčuji/ si teď lidi nebo Boha? Jde mi snad o to líbit se lidem? Kdybych se ještě snažil líbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!"

A teď bych k tomu textu z Božího Slova něco já sám sdělil. Je to opravdu tak, že spasení neboli záchrana a to záchrana od Božího soudu a odsouzení do ohnivého jezera, nebyla opravdu možná jinak než tak, že Bůh vydal na smrt svého jediného Syna Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus nemusel jít na kříž kvůli sobě nebo kvůli svému Otci, ale On musel jít na kříž, abychom my mohli být spaseni záchráněni, aby nám naše hříchy mohli být odpuštěny. On zemřel na kříži za naše hříchy, za naše provinění. Každý člověk je totiž před Bohem hříšník, každý se nějak proti Bohu provinil, ba ještě mnohem více - každý člověk je už od samé své přirozenosti ve vzpouře vůči Bohu. Bůh opravdu žádný hřích nemůže nechat bez trestu, to prostě nejde, Bůh je totiž svatý a spravedlivý a jinak to nejde, jinak než tak, aby hřích trestal. A přesto je zde jedno jediné východisko. Boží Syn Pán Ježíš Kristus vzal hřích celého lidstva na sebe. Stal se na kříži obětí za každý hřích a vůbec za všechna provinění všech lidí, kteří kdy žili, žijí i budou žít. Pouze a jedině skrze víru je možné být spasen, jinak to nejde. Ano, jedině skrze víru v oběť Pána Ježíše Krista. Prostě On Boží Syn Ježíš Kristus byl na kříži spravedlivě potrestán za naše hříchy. On jediný byl člověk, ano člověk, Pán Ježíš Kristus byl Bůh a zároveň také člověk, ba ne, On je Bůh i člověk a On byl jediný člověk bez jakéhokoli provinění či hříchu. Byl to svatý Boží Syn a proto i také jeho tělo bylo svaté. A On se stal obětí za hřích všech lidí, všech hříšných lidí. Všichni lidé jsou totiž hříšní a zasluhují si být odsouzeni. Spasení totiž nikdo nemůže získat za své "dobré" skutky. Je totiž pravda také to, že i kdyby někdo kdokoli žil kdo ví jak mravně čistě a věrně a pokládal by to sám sobě za zásluhu, tak se těžce provinil. Protože totiž vše je jen Boží milost a jedině Bohu patří chvála a ne lidem. Tím zase na druhé straně nechci říct, že by snad bylo zlé druhé lidi chválit nebo jim za něco dobrého děkovat. Ale lidé a zejména věřící lidé by si měli uvědomit, že to je jen Boží milost i to, že oni mohli něco dobrého vykonat. Ano, nikdo absolutně spasení nemůže získat za své dobré a vždy nedostatečné skutky. Jednak je pravda, že se každý nějak provinil, neudělal vždy všechno dobře a také je pravda, že i kdyby třeba teoreticky žil dobře (což však také nejde), tak se určitě provinil minimálně tím, že to sám sobě počítal za zásluhu a ne za Boží milost. A také je pravda, že spasení je jen a jedině z víry neboli skrze víru a nikdy ne z našich skutků. Pán Ježíš také na kříži zvolal, že "Je dokonáno" (Janovo evangelium 19,30). To zcela jistě bylo dokonáno dílo spasení a proto už se k té jeho dokonalé oběti nedá nic přidat, žádné lidské skutky. Že by ta oběť Pána Ježíše Krista nebyla dostatečná, to je hrubá urážka jeho oběti, jeho dokonalého díla spasení a o tom také je ten Pavlův list Galatským, jak jsem v tomto článku z něho citoval ten začátek. Prostě kdokoli, kdo odmítne oběť Pána Ježíše Krista a neuvěří Bohu, neuvěří v Ježíše Krista a v jeho oběť, tak na něm stále jeho hříchy zůstávají a bude za ně spravedlivě odsouzen do místa, kde nic dobrého nepřebývá, do místa věčného zavržení od Boha, do strašlivého místa, kde je jen utrpení a to věčné. Ale každý, kdo věří v Ježíše Krista a v jeho dokonalé dílo spasení - v jeho oběť, tak každý takový má věčný život s Bohem jistý a nepřijde na soud, jak se také v Božím Slově píše. Každému věřícímu v dokonalé dílo spasení Ježíše Krista jsou jeho hříchy odpuštěny a také už jistě nežije jako dřív.
Bylo potřeba toto opět připomenout.