Duben 2016

Citace písně číslo 36 ze zpěvníku "Píseň nového života"

20. dubna 2016 v 18:59 | Tobiáš Balanda
Teď bych citoval píseň číslo 36 ze zpěvníku "Píseň nového života". To je ten zpěvík, z kterého i já i my všichni v našem křesťanském sboru zpíváme. My nejsme pěvecký sbor, to ne, ale také tam v tom našem křesťanském sboru zpíváme mimo jiné.
Já vlastně nejsem autorem té písně, kterou teď budu citovat, ale jsem autorem tohoto článku, v kterém ji cituji. A ta píseň zní (přesněji psáno její slova zní) takto:

1. Doba milosti mine v krátkosti. Dnes chce Ježíš spasit tebe, zbavit hříchu, dáti nebe. Božích slov to hlas: Dnes je spásy čas.

2. Bez odpuštění nemáš spasení. SLOVO, které z kříže říká: "Otče, odpusť!" se tě týká - není spravedliv, kdo je bez Něj živ.

3. Běda ztraceným, neobráceným! Věčně bude v odsouzení, kdo nedošel odpuštění. Jen Kristova krev ztiší Boží hněv.

4. Poradit si dej, pomoc vyhledej! I v tom, co tě k smrti tíží, Boží láska k tobě vzhlíží: Chce tě synem mít. Vše ti odpustit.

K této písni ještě cituji takový krátký proslov, který je v tom zpěvníku také:

"Pravdivá zpráva o Boží lásce v Kristu se ti může zdát nevěrohodnou; nebo jsi překvapen tím, že se k mnohým vůbec nedostává. Příčina toho tkví také v tisíciletém díle podvodu a lži nepřítele Božího a lidského, Satana. Pýchou se člověk odcizil Bohu, vzpourou a zkažeností oslepl pro duchovní skutečnosti a ztratil schopnost správného úsudku o své situaci a potřebách. Odtud tedy ta mnohotvárná změť představ a tužeb lidí.
Nejpřednější věcí Božího slova je pravda. Setkání s ní nijak nepodporuje člověkovo sebevědomí, ale oslňuje a jako blesk sráží k zemi poznáním Boží svatosti a spravedlnosti i vlastní bídy a ztracenosti. Prosvítí i tvůj život a odhalí nádor vin. Duch Boží i církev za tebe prosí a lká, aby ti byly otevřeny oči mysli k poznání pravdy a abys těsnou branou vstoupil na úzkou cestu k životu. Pán Ježíš Kristus je ta CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Pojď k Němu!"

Něco o stravě - co k tomu říká Bible

10. dubna 2016 v 15:34 | Tobiáš Balanda
V předchozím článku jsem psal něco o tělesném cvičení a co k tomu říká Bible - Boží Slovo. No a tak teď napíši v tomto článku něco o stravě neboli o jídle neboli o pokrmu či pokrmech a co k tomu říká Bible - Boží Slovo čili kniha pravdy. V podstatě o tom něco říká v témže listu apoštola Pavla v jeho 1. listu Timoteovi a je to v podstatě těsně předtím než se tam píše o tom tělesném cvičení. A tak to už tedy cituji (je to 1. list apoštola Pavla Timoteovi 4. kapitola od 1. do 5. verše):

"Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání (lidem) vstupovat do manželství, (přikazují) zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby (je) ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. Vždyť veškeré Boží stvoření je dobré a nic, co se přijímá s díkůčiněním, se nemá odmítat, neboť se (to) posvěcuje Božím slovem a modlitbou."

Boží Slovo nás však třeba varuje před obžerstvím. To je zcela jistě provinění proti Bohu. Každé provinění je především proviněním proti Bohu. A před tím obžerstvím nás Boží Slovo na více místech varuje, ale to je něco jiného.
Z té části Božího Slova (kterou jsem právě citoval) je zcela jasné, že Bůh si nepřeje, aby se věřící člověk zdržoval od jakéhokoli pokrmu. Toto však vyplývá i z jiných míst Božího Slova a nemusím je teď citovat.

Něco o tělesném cvičení - co k tomu říká Bible

4. dubna 2016 v 20:55 | Tobiáš Balanda
Teď bych napsal jen velmi krátký článek o tělesném cvičení. V Bibli - Božím Slově se o tom píše toto (v Dopise neboli listu apoštola Pavla 1. Timoteovi kapitola 4. verše 8 a 9):

"Tělesné cvičení je totiž malého užitku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího."

Z toho je také patrné, že přece jenom to tělesné cvičení nějaký užitek má i když malý. A proto já cvičím a to tak, že běhám venku, pokud mám tu možnost a také doma cvičím třeba s činkami, že posiluji svaly na rukou anebo také cvičím i doma nohy, že jimi kopu dopředu i dozadu a také zvedám nohy a dělám i dřepy a také břicho posiluji, občas dělám i další cviky.