Listopad 2016

Obecenství s Bohem je víc než časná práce

12. listopadu 2016 v 10:23 | Tobiáš Balanda
Tento článek bude o tom (jak už říká nadpis), že obecenství s Bohem je víc než časná práce. Což je patrné například z tohoto místa v Božím Slově: "A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázděna /nebo: rozptýlena/ množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." Ježíš jí tedy odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. (Jen) jedno je však potřeba. A marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata" (Lukášovo evangelium kapitola 10. verše 38 až 42). Ano, je to opravdu tak. Obecenství s Bohem, když člověk poslouchá jeho slova a také se modlí k Němu, tak to je rozhodně víc než jakákoli práce v časnosti. Někdo by třeba řekl, že jsou některá místa v Božím Slově, o kterých neví, jak by je aplikoval do praktického života a tak se jimi nebude zabývat. A to je ale úplně špatně. Proč? Protože my máme bez výhrad přijímat Boží Slolo a podrobovat se mu ve víře. Na druhou stranu časná práce je sama o sobě taky dobrá věc a zase by bylo nebo je špatně, když by někdo jen četl Boží slovo a modlil se a vůbec nijak by v časnosti nepracoval. Může být třeba i nějaká duchovní práce bez živého niterného obecenství s Bohem, prostě bez důvěrného vztahu s Bohem. I to je možné. To je třeba někdo, kdo hodně káže, ale přitom jeho srdce není u toho, co káže. Anebo dokonce káže úplné bludy. Nebo třeba někdo káže evangelium, ale přitom jeho život je zlý. A v případě, když někdo nežije a nemá ten důvěrný vztah s Bohem, tak je rozhodně lepší, aby ani neříkal ostatním těm nevěřícím, že je věřící. Prostě důvěrný vztah s Bohem je nade všechno ostatní na tomto světě, nic lepšího nikdo už nemůže mít. A od toho se pak odvíjí duchovní služba. Teď bych se ještě vrátil k tomu (jak jsem už výše psal), že na druhou stranu je zase zlé, když někdo sice žije s Bohem, ale vůbec žádnou práci v časnosti nedělá. Boží Slovo nás na poměrně dosti místech vyzývá k tomu, abychom pracovali rukama. Třeba na tomto místě (je to 2. list apoštola Pavla Tesalonickým 3,10-12: "Když jsme (ještě) byli u vás, přikazovali jsme vám přece toto: Nechce-li někdo pracovat, ať také nejí! Slyšíme totiž, (že) se někteří mezi vámi chovají neukázněně: vůbec nepracují, ale (zato) jsou všeteční. Takovým tedy přikazujeme a vyzýváme (je) skrze našeho Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracovali a jedli svůj vlastní chléb." Vlastně tady zrovna nečteme, že máme pracovat rukama, ale třeba v 1. listu apoštola Pavla Tesalonickým 4,9-12: "O bratrské lásce vám pak není potřeba (nic) psát - jste přece sami vyučováni Bohem, abyste milovali jedni druhé, a vskutku tak činíte všem bratrům po celé Makedonii. Vyzýváme vás však, abyste se (v tom ještě) více rozhojňovali, snažili se být pokojní, starali se o své věci a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, abyste před těmi, kdo jsou venku, chodili počestně a neměli žádný nedostatek." Tak by snad zatím stačilo.